Ви є тут

Головна

ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА-МУЗИКАНТА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА У ГАЛУЗІ «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»

Версія для друкуВерсія для друку
Автор: 
Матінова Алла Миколаївна

У статті окреслено коло проблем з організації самостійної роботи студента-музиканта, аргументовано доцільність самостійної роботи в умовах скорочення кількості аудиторних годин та визначено місце даного виду діяльності в контексті навчально-виховних особливостей мистецьких навчальних закладів в процесі підготовки молодшого спеціаліста галузі культура і мистецтво.

Ключові слова: організація самостійної роботи, студент, музикант-виконавець, загальне фортепіано.

Матинова А. Н. К вопросу организации самостоятельной работы студента-музыканта в процессе подготовки младшего специалиста в области «Культура и искусство».

В статье очерчен круг проблем по организации самостоятельной работы студента-музыканта, аргументированно целесообразность самостоятельной работы в условиях сокращения количества аудиторных часов и определено место данного вида деятельности в контексте учебно-воспитательных особенностей художественных учебных заведений в процессе подготовки младшего специалиста отрасли культура и искусство.

Ключевые слова: организация самостоятельной работы, студент, музыкант-исполнитель, общее фортепиано.

Matinova A. On the question of independent work of the student musician in the preparation of junior specialist in the sphere «Сulture and art».

The article identified the problems with the organization of independent work of the student-musician arguments feasibility of independent work in reducing the number of classroom hours and the place of this type of activity in the context of educational features art schools in preparing young specialist art and culture.

Key words: organization of independent work, student, musician, general piano.

 

Постановка проблеми. В умовах глобалізаційних культурно-освітніх процесів, до яких долучилася сучасна Україна, все більшого впливу на вітчизняну систему освіти здійснює Болонський процес та Болонська система [1]. Серед її особливостей, в контексті даної статті, заслуговують на увагу індивідуальний режим навчальної роботи, що надає можливість вивчення програмового матеріалу в особистому темпі; домінування самостійної пізнавальної діяльності; створення спеціальних дидактичних матеріалів для самостійної роботи; зміна функцій викладача (організація, керівництво, загальна орієнтація у навчальному матеріалі, консультування, контроль); зміна позиції студента (ініціативність у режимі роботи над навчальним матеріалом, самостійне планування своєї роботи, відповідальність за виконання намічених планів тощо). Відтак, узагальнюючи, можна стверджувати, що основною особливістю Болонської системи є самостійна робота студента в процесі оволодіння знаннями, уміннями і навичками. Ця думка дублюється і у Положенні «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» № 161 від 02 червня 1993 року, де самостійна робота студента визначена основним засобом оволодіння навчальним матеріалом [9]. Відтак, питання організації самостійної роботи студентів перебуває в ключі актуальних.

Проте, вища школа зустрічається з низкою проблем в цьому напрямі. Серед яких невміння, а ще гірше, і небажання працювати самостійно. Відтак, до обов’язків викладача училища входить не лише привити уміння і навички виконавської майстерності, а й навчити самостійному опрацюванню музичного матеріалу.

Аналіз досліджень і публікацій. На актуальність піднятої проблеми вказує значна кількість праць як науковців, так і викладачів-практиків щодо сутності самостійної роботи, її доцільності й виправданості в нових соціокультурних умовах ХХІ століття та пошуку нових шляхів і методів раціональної організації самостійної діяльності студентів. Проблема самостійної роботи студентів знайшла відображення у працях О. Діордіященко [2], Л. Левіної [4.], О. Липецького [5], І. Ніколайчука [7], П. Підкасистого [8], Ю. Чумака [11], Е. Цимбалюка [10] та інших.

Метою даної статті є висвітлення основних проблем організації самостійної роботи студентів училища культури в процесі вивчення загального фортепіано та пошуку шляхів їх вирішення

Основні результати дослідження. Вчені розглядають самостійну роботу студента як двоаспектне явище, з одного боку як активну пізнавальну творчу діяльність, спрямовану на розв’язання будь-якого виду навчальних завдань, а з іншого як один із видів навчальних занять під методичним керівництвом викладача, проте без його особистої участі [3]. В контексті даної статті, з огляду на специфіку музичної галузі, індивідуальний підхід та характер діяльності, під самостійною роботою пропонуємо розуміти спеціально організовану діяльність студентів з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей, спрямовану на самостійне виконання навчальних завдань як на аудиторних заняттях, так і в поза аудиторний час [12, с. 8].

Слушним є зауваження, що музикант-виконавець має постійно самовдосконалюватись, оскільки високий рівень музичного виконання на сьогодні є невід’ємною вимогою його професійної діяльності, що, у свою чергу, досягається шляхом наполегливого навчання та постійного самовдосконалення.

На цю обставину, зокрема, звернули увагу І. К. Муренцева та В. І. Хохлов, які слушно зауважили, що постійному вдосконаленню професійної майстерності музиканта відповідає концепція безперервної освіти, відповідно до якої людина має навчатися, як мінімум, 20-25 років [6]. При цьому студент має сформувати необхідні йому навики самостійної роботи, поповнення і поновлення знань та умінь. Працівник мистецької сфери лише тоді буде затребуваний суспільством, коли він буде навчатися та поповнювати свої знання впродовж усього життя. А відтак, набуття навичок організації самостійної роботи ще в студентські роки є невід’ємною умовою успіху в майбутньому.

З кожним роком ми спостерігаємо стійку тенденцію до зниження кількості аудиторних годин та зростання годин на самостійну роботу студента. Проте студенти нерідко сприймають час, відведений програмою на самостійну роботу, як вільний, використовуючи його не за призначенням. Особливо це стосується студентів І-ІІ курсів, що за віковими характеристиками відповідають 10-11 класам загальноосвітньої школи. Ця обставина переконливо свідчить про відсутність в студентів сформованих навичок самостійної роботи в процесі оволодіння інструментом. Дана проблема поглиблюється й тим, що саме на перших курсах закладається основа майбутнього професіоналізму, набуваються елементарні навики гри на інструменті (загальне фортепіано), формується готовність до професійної діяльності тощо.

Відтак, на викладача загального фортепіано, в умовах реформування навчального процесу, покладається завдання не лише досягти оволодіння інструментом, а й навчити самостійно вчитися. Якщо остання умова навчально-виховного процесу буде досягнута, то, на нашу думку, тенденція до збільшення годин на самостійне опрацювання музичного матеріалу, в структурі мистецького навчального закладу, може бути використана як позитивна. Оскільки самостійна робота дає студенту можливість суб’єктивно підійти до трактовки навчального матеріалу, як вільного вияву волі виконавця, вкласти у виконуваний твір власну інтерпретацію та по-своєму розставити акценти. Такий підхід не лише викликає інтерес, сприяє розвитку творчості молодого музиканта, а й емоційно насичує його та активізує інтелектуальні резерви людини, впливає на музичну пам’ять.

Для більш ефективного оволодіння навичками самостійної роботи педагогу слід оптимально забезпечити поєднання аудиторних занять та самостійної роботи, підібрати методично виправдані засоби та прийоми навчання, забезпечити студента необхідними методичними матеріали, що дозволять перетворити самостійну роботу в творчий процес, а також забезпечити ненав’язливий контроль за організацією, ходом та якістю самостійної роботи студента.

Висновки. Усвідомлення проблеми, вивчення її витоків та характеристика проявів дозволили визначити основні магістральні напрями її подолання, які в узагальненому вигляді представлені раціональним поєднанням педагогічних методів, засобів, контролю, кількості аудиторних і самостійних годин. А відтак, формування навичок самостійної роботи студентів, в процесі оволодіння інструментом, найближчим часом буде перебувати в числі пріоритетних.

Cписок використаної літератури

1.Болонський процес: Документи / Укл. З.І.Тимошенко, А.М.Греков, Ю.І.Палеха. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004.–169.

2.Діордіященко О.В. Самостійна робота студентів у ВНЗ / О.В.Діордіященко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. rusnauka.com/ONG_2006/Pedagogica/17894.doc.htm.–Заголовок з екрана.

3.Кадемія М.Ю. Організація самостійної роботи студентів за допомогою вуб-квестів / М.Ю.Кадемія // http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf /kafedru/ matem_fizuka_tex_osv/WWW/intel/files/web_projects/organiz_sam_robotu.htm. – Заголовок з екрана.

4.Левина Л.М. Организация самостоятельной работы студентов в условиях перехода на двухуровневую систему высшего профессионального образования (Метод. пособие для преподават. вузов). / Л.М.Левина – Н.Новгород: Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, 2010. – 96с.

5.Липецький О.П. Психолого-педагогічні засади пізнавальної самостійності особистості / О.П.Липецький // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – К., 2011. – С.79-88.

6.Муренцева И.К., Хохлов В.И. Проблемы организации самостоятельной работы студентов / И.К.Муренцева, В.И.Хохлов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа к статье: http://rudocs.exdat.com/docs/index-21451.html. – Заглавие с экрана.

7.Ніколайчук І. В. Переваги та недоліки самостійної роботи студентів / І.В.Ніколайчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/znpbdpu/Ped/2010_2 /Nikol.pdf. – Заголовок з екрана.

8.Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. / П.И.Пидкасистый. – М.: Педагогика, 1980. – 240 с.

9.Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах: Наказ МОН України № 161 від 02.06.1993 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93. – Заголовок з екрана.

10.Цымбалюк Е.А. Самостоятельная работа будущего педагога-музыканта: от эффективного учения к эффективной профессиональной деятельности / Е.А.Цымбалюк // Самостоятельная работа и академические успехи. Теория, исследования, практика: мат. Пятой межд. науч.-практ. конф. – Минск, 2005. – C. 335-340.

11.Чумак Ю.П. Формування навиків самостійної навчально-професійної діяльності студентів педагогічного коледжу / Ю.П.Чумак [Електронний ресурс]. _ Режим доступу до статті: http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/ Soc_Gum/Vchdpu/ped/2012_97/Chumak1.pdf. – Заголовок з екрана.

12.Шайдур І. А. Організація самостійної роботи студентів педагогічних університетів на основі індивідуально-орієнтованого підходу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / І.А.Шайдур. – К., 2003. – 22 с.

Коментувати