Ви є тут

Головна

КУРС "ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ДІЛОВОДСТВА" ТА ЙОГО МІСЦЕ В РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ З ДОКУМЕНТАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Версія для друкуВерсія для друку
Автор: 
Сокур Людмила Анатоліївна

В умовах розвитку інформаційного суспільства перед фахівцями діловодної сфери дедалі постають нові завдання. Сьогодні вже не досить оволодіти системою професійних навичок, щоб задовольнити всезростаючі потреби суспільства, оскільки на сучасному етапі сфера діловодства виконує функцію не лише досконалої організації документаційного забезпечення, а й інформаційної підтримки управлінських рішень  та виступає координуючим центром будь-якої організації чи установи. Випускники кафедри документальних комунікацій орієнтовані працювати в державних органах управління, інформаційних агентствах, інформаційно-аналітичних службах, в центрах науково-технічної інформації, що вимагає додаткових знань щодо розуміння державної політики (ДП) та державного управління, зв’язків між державою і суспільством тощо. Отже опанування виключно технологічного процесу опрацювання документів на сьогодні є недостатнім, від фахівця діловодної сфери вимагається більш глибше розуміння інформаційних процесів та явищ, що відбуваються в сучасному суспільстві, в тому числі й на державному рівні, що виявляється в здатності до державного мислення. За таких умов запровадження курсу "Державна політика в сфері діловодства", як складової комплексу дисциплін із спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" є своєчасним та доречним.

Даний курс має широкі міжпредметні зв'язки з іншими галузями знань: політологією, історією, правознавством, державним управлінням, документознавством, архівознавством та іншими суміжними дисциплінами.

Метою навчального курсу є ознайомлення студентів з пріоритетами ДП в сфері діловодства на різних етапах розвитку української державності та механізмами її формування й реалізації через державні органи влади.

Засвоєння курсу "ДП в сфері діловодства" дає унікальну можливість вирішити триєдине завдання: 1) сприяти закріпленню знань учнів з документознавства, ДП, історії та інших суміжних дисциплін; 2) надати теоретичні знання з курсу; 3) широко використовувати набуті знання в практичній діяльності.

Об’єкт навчального курсу становить організаційно-нормативна система владних дій та управлінських рішень з питань організації діловодства на державному рівні, як упорядкованої системи інформаційно-документаційної сфери. Предметом курсу виступають змістовні та структурно-функціональні характеристики ДП в сфері діловодства, концептуальні засади її формування та здійснення в Україні.

Вивчення даного курсу має сприяти: розумінню основних пріоритетів та стратегій держави щодо розвитку сфери діловодства на різних історичних етапах; усвідомленню завдань, що стоять перед державою та європейською спільнотою, критичному осмисленню минулого, прогнозуванню майбутнього; осмисленню ролі людського фактора в структурі професійної діяльності, відповідальності особистості за власні дії, дотриманню правових засад; прагненню до збереження національної документальної спадщини тощо.

Програма курсу включає в себе три змістовні розділи. У першому розглядаються загальні питання ДП та управління, основні терміни та поняття, генезис державної політики, її поняття, завдання, сутність та пріоритети розвитку.  Другий розділ – історичний, в основу якого було покладено принцип історизму, що забезпечив відповідність генезису ДП основним історичним періодам української історії; хронології, що дозволив періодизувати розвиток державної політики в діловодній сфері за певними послідовними історичними періодами; принципу відповідності генезису ДП в сфері діловодства  державотворчим процесам, що відбувалися на теренах України. Основну увагу при висвітленні другого розділу було приділено основним віхам української державності. Третій розділ – висвітлює сучасний стан сфери діловодства в Україні: становлення її нормативно-правової бази, провідних інституцій сфери діловодства, аналіз проблем ДП України в сфері діловодства,  основні напрями її оптимізації та практичне здійснення.

Впровадження даного курсу продиктоване не лише необхідністю розуміння майбутніми фахівцями в сфері діловодства закономірностей та особливостей ДП, а й реформуванням державного апарату, приведенням вітчизняних норм у відповідність з європейськими стандартами.  А опанування його змісту дозволить студентам не лише зрозуміти сутність ДП та ознайомитись з традиціями й інноваціями в формуванні національної системи діловодства, а й вміло їх поєднати в інтересах суспільства, застосовуючи теоретичні знання в практичній діяльності.

 

Література:

  1. Програма стажування у Верховній Раді та центральних органах виконавчої влади України: Програма сприяння Парламенту [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.interns.org.ua/index.php? option=com_content&view=article&id=168:-----l--r&catid=1:latest-news

Коментувати