Ви є тут

Головна

ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ "ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ДІЛОВОДСТВА" ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ ТА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Версія для друкуВерсія для друку
Автор: 
Сокур Людмила Анатоліївна

Автором запропоновано тематичний план курсу "Державна політика в сфері діловодства" для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність"; даний курс містить теоретичний, історичний та практичний компоненти і сприяє підвищенню професійної компетентності фахівців-діловодів в нових умовах розвитку галузі.

Ключові слова: навчальний курс, державна політика в сфері діловодства.

Автором предложен тематический план курса "Государственная политика в сфере делопроизводства" для студентов высших учебных заведений по специальности "Документоведение и информационная деятельность"; данный  курс включает теоретический, исторический и практический компоненты и способствует повышению профессиональной компетенции специалистов-деловодов в новых условиях развития отрасли. 

Ключевые слова: учебный курс, государственная политика в сфере делопроизводства.

 The plan of subjects "The State Policy in the sphere of office management" for the students of higher education establishment on speciality "Document science and information activities" was proposed by the author; this course consists of theoretical, historical and practical components and promotes the improvement of professional competence of the specialists in the sphere of office management in new conditions of the branch development.

         Key words: education course, the State Policy in the sphere of office management

Зміни суспільно-політичних, культурних та економічних умов життєдіяльності суспільства висунули нові вимоги до підготовки спеціалістів в галузі інформаційного забезпечення та документальних комунікацій. Підвищення якості професійної освіти фахівців сфери діловодства, її відповідність потребам практики набуло неабиякої актуальності та привернуло увагу як науковців, так і практиків. Свідченням цього стало істотне збільшення публікацій та статей, присвячених даній проблемі. Так, зокрема, питанням раціоналізації та підвищення якості освіти документознавців присвячені праці  таких науковців як  О. В. Матвієнко [1], С. В. Дубової [2], Л. С. Прокопенко [3],  В. В. Рудюка [4],  Ю. Л. Романишина [5], Н.Барабанової [6] та ін. Їх метою є своєчасне виявлення назрілих в професійній освіті проблем, аналіз першопричин та пошук шляхів розв'язання.

При цьому проблема формування державницького мислення в студентів-документознавців, покликаних здійснювати інформаційне забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування, їх розуміння державної політики в діловодній сфері та здатність до її реалізації залишається недостатньо вивченою і потребує конкретних дій. Одним із можливих варіантів здійснення впливу на становлення особистості фахівця та розвитку його професійної компетенції в зазначеному напрямку може бути впровадження спеціального навчального курсу, ознайомлення з яким і є метою нашої статті.

В нових умовах фахівцям діловодної сфери вже не достатньо оволодіти системою професійних навичок, щоб задовольнити всезростаючі потреби суспільства, оскільки на сучасному етапі сфера діловодства виконує функцію не лише досконалої організації документаційного забезпечення, а й інформаційної підтримки управлінських рішень та виступає координуючим центром будь-якої організації чи установи. Випускники кафедри документальних комунікацій орієнтовані працювати в державних органах управління, інформаційних агентствах, інформаційно-аналітичних службах, в центрах науково-технічної інформації, що вимагає додаткових знань щодо розуміння державної політики та державного управління, зв’язків між державою і суспільством тощо. Отже опанування виключно технологічного процесу опрацювання документів на сьогодні є недостатнім, від фахівця діловодної сфери вимагається більш глибше розуміння інформаційних процесів та явищ, що відбуваються в сучасному суспільстві, в тому числі й на державному рівні, що виявляється в здатності до державного мислення. За таких умов запровадження курсу "Державна політика в сфері діловодства", як складової комплексу дисциплін із спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" є своєчасним та доречним.

Даний курс має широкі міжпредметні зв'язки з іншими галузями знань: політологією, історією, правознавством, державним управлінням, документознавством, архівознавством та іншими суміжними дисциплінами.

Метою навчального курсу є ознайомлення студентів з пріоритетами державної політики в сфері діловодства на різних етапах розвитку української державності та механізмами її формування й реалізації через державні органи влади.

Засвоєння курсу "Державна політика в сфері діловодства" дає унікальну можливість вирішити триєдине завдання:

 • Сприяти закріпленню знань учнів з історіографії, історії України, правознавства, державного управління, політології, документознавства, архівознавства та інших суміжних дисциплін.
 • Надати теоретичні знання з курсу, зокрема розуміння завдань, сутності, функцій державної політики, особливостей її формування та механізмів реалізації, генезису державної політики діловодства на різних етапах розвитку,  вивчення досвіду формування системи діловодства на різних етапах державотворення, аналіз нормативно-правової бази, визначення кола проблем сфери діловодства та шляхів їх подолання).
 • Широко використовувати набуті знання в практичній діяльності (аналізувати стан сфери діловодства, виявляти недоліки та проблеми в роботі підрозділу, розробляти аналітичні документи, що містять рекомендації щодо вирішення виявлених проблем тощо).

Об’єкт навчального курсу становить організаційно-нормативна система владних дій та управлінських рішень з питань організації діловодства на державному рівні, як упорядкованої системи інформаційно-документаційної сфери.

Предметом курсу виступають змістовні та структурно-функціональні характеристики державної політики в сфері діловодства, концептуальні засади її формування та здійснення в Україні. Іншими словами кажучи предмет даної дисципліни становить вивчення відомостей щодо нормативно-правової бази, основних принципів, організації, завдань, функцій, повноважень та основних  напрямків діяльності державних органів, які здійснюють формування та впровадження державної політики в сферу діловодства. Відтак предмет цієї навчальної дисципліни не є сталим, і змінюється внаслідок адміністративних реформ, що мають місце в сучасній Україні.

Вивчення даного курсу має сприяти:

 • розумінню основних пріоритетів та стратегій держави щодо розвитку сфери діловодства на різних історичних етапах;
 • усвідомленню завдань, що стоять перед державою та європейською спільнотою, критичному осмисленню минулого, прогнозуванню майбутнього;
 • осмисленню ролі людського фактора в структурі професійної діяльності, відповідальності особистості за власні дії, дотриманню правових засад;
 • прагненню до збереження національної документальної спадщини українського та інших народів.

Програма курсу включає в себе три змістовні розділи. У першому розглядаються загальні питання державної політики та управління, основні терміни та поняття, генезис державної політики, її поняття, завдання, сутність та пріоритети розвитку.  Другий розділ – історичний, в основу якого було покладено принцип історизму, що забезпечив відповідність генезису державної діловодної політики основним історичним періодам української історії; хронології, що дозволив періодизувати розвиток державної політики в діловодній сфері за певними послідовними історичними періодами; принципу відповідності генезису державної політики в сфері діловодства  державотворчим процесам, що відбувалися на теренах України. Основну увагу при висвітленні другого розділу було приділено основним віхам української державності. Третій розділ – висвітлює сучасний стан сфери діловодства в Україні: становлення її нормативно-правової бази, провідних інституцій сфери діловодства, аналіз проблем державної політики України в сфері діловодства,  основні напрями її оптимізації та практичне здійснення.

Структура навчального курсу "Державна політика в сфері діловодства":

№ п/п

Зміст

Розділ1.Теоретичні засади дослідження державної політики України в сфері діловодства

Тема 1.1.

Вступ до державної політики в сфері діловодства. Походження та генезис поняття. Термінологія. Державна діловодна політика як прикладна суспільна наука, сфера професійної діяльності та навчальна дисципліна.

Тема 1.2.

Державна політика в сфері діловодства: зміст, завдання, сутність

Поняття державної політики в сфері діловодства. Зміст державної діловодної політики: проблеми, цілі, інструменти. Державна політика як процес та його учасники. Етапи державної політики.

Тема 1.3.

Основні пріоритети, принципи та завдання діловодної політики.

Сутність та значущість діловодства. Законодавче регулювання діловодства за кордоном. Нормативно-правове регулювання діловодства в Україні. Питання організації діловодства, що потребують законодавчого регулювання. Концепція проекту Закону України "Про діловодство"

Розділ 2. Державна політика України в сфері діловодства в основні віхи української державності

Тема 2.1.

Особливості державної політики в сфері діловодства періоду Київської Русі, Галицько-Волинської держави та Литовсько-Польської доби.

Тема 2.2.

Формування власної національної системи діловодства за козацької доби. Розвиток української діловодної політики в контексті загальноімперських пріоритетів.

Тема 2.3.

Формування та здійснення державної діловодної політики українськими національними урядами початку ХХ століття

Тема 2.4.

Радянський період розвитку республіканської діловодної політики на українських землях.

Розділ 3. Стан діловодної сфери та особливості практичного здійснення державної політики у сфері діловодства  в сучасних умовах

Тема 3.1.

Нормативно-правова база державної діловодної політики в Україні

Тема 3.2.

Проблеми державної політики України в сфері діловодства та основні напрями її оптимізації.

 

Отже опанування курсу "Державна політика в сфері діловодства" дозволить студентам:

 • ознайомитись з традиціями та інноваціями в формуванні національної системи діловодства та вміло їх поєднати в інтересах суспільства;
 • зрозуміти сутність державної політики і володіти вмінням застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності;
 • оволодіти навичками аналізу процесу політики, знати особливості механізму впровадження державної політики;
 • демонструвати розуміння поточних проблем і перспектив розвитку держави та її політики;
 • аналізувати альтернативні варіанти реалізації політики, оцінювати очікувані результати;
 • оволодіти навичками підготовки обґрунтувань і рекомендацій щодо ухвалення оптимальних варіантів політики з урахуванням визначених цілей і завдань тощо.

Таким чином, впровадження даного курсу продиктоване не лише необхідністю розуміння майбутніми фахівцями в сфері діловодства закономірностей та особливостей державної політики, а й реформуванням державного апарату, приведенням вітчизняних норм у відповідність з європейськими стандартами та необхідністю прийняття галузевого закону "Про діловодство". 

 

Література:

 1. Матвієнко О.В. Документознавча освіта: проблеми та перспективи розвитку практики та наукових досліджень // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – №4. – С.17-21; Матвієнко О. Документознавча професіологія: проблеми і перспективи / О.Матвієнко // Вісник Книжкової палати. – 2007. – №5. – С.30-32.
 2. Дубова С.В. Стан наукової розробленості проблеми підготовки документознавців для сфери державного управління // Вісник Книжкової палати. – 2010. – №6. [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://www.documentstudy.net.ua/?p=997; Дубова С.В. Підготовка фахівців з документно-інформаційного забезпечення державного управління: постановка проблеми / С.В.Дубова // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв: Зб.наук.праць.– Серія "Педагогіка".–К., 2006.–Вип.14.– С.52-58.
 3. Прокопенко Л.С. Курс "Міжнародні інформаційні організації" у системі підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб.матеріалів V Міжнар.наук.-практ.конф., Київ, 20-22 травня 2008р.: тези доповіді /ДАКККіМ.–К., 2008. – С.176-177.
 4. Рудюк В.В. Структура і зміст навчального курсу "Електронне документознавство" / В.В.Рудюк // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб.матеріалів IV Міжнар.наук.-практ.конф., Київ, 21-23 травня 2007р.: тези доповіді /ДАКККіМ. – К., 2007. – С.292-295
 5. Романишин Ю.Л. Формування змістового компонента в майбутніх документознавців-менеджерів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) / Ю.Л.Романишин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім.Т.Шевченка. – 2009. – Вип.20. – Стр. 20-26.
 6. Барабанова Н. "Теорія комунікації" в комплексі дисциплін для підготовки менеджерів-документознавців // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.–2010.–№1.–С. 62-68
 7. Програма стажування у Верховній Раді та центральних органах виконавчої влади України: Програма сприяння Парламенту [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.interns.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=168:-----l--r&catid=1:latest-news

Коментувати