Ви є тут

Головна

ХОРЕОГРАФІЯ ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Версія для друкуВерсія для друку
Автор: 
Горідько Олександра Олександрівна

УДК 37.036

Постановка проблеми. В умовах постійних соціокультурних змін, характерних для бурхливого ХХІ століття збереження власних духовних, національних та естетичних орієнтирів набувають неабиякої актуальності. Чільне місце у виховному процесі посідає проблема всебічного та гармонійного розвитку молодої особистості, що вступає в суспільне життя. І вагому роль в контексті даної проблеми посідає залучення молоді до естетичного досвіду людства, засвоєння та переосмислення естетичних та загальнолюдських цінностей. Відтак питання естетичного виховання сучасної молоді на разі перебуває в ключі актуальних. Значний потенціал щодо естетичного виховання молоді містить хореографічне мистецтво, яке за своєю сутністю є синкретичним та поєднує не лише танцювальне, а й музичне, театральне та образотворче мистецтво.

Аналіз досліджень і публікацій. У вітчизняній науці проблема формування естетичної культури розглядалась та аналізувалась за різними напрямками. Питання естетичного виховання засобами хореографічного мистецтва піднімалися Л. С. Виготським [1], В. В. Денисенко [2], В. А. Кармановською [4], С. М. Соколовською [6] та ін.

Метою статті є аналіз можливостей хореографічного мистецтва щодо естетичного виховання та естетичної культури студентської молоді.

Виклад основного матеріалу. Економічна та політична кризи, з якими зіткнулася наша країна видаються на сьогодні не такими страшними, як криза в культурі та суспільній свідомості, яка породила байдужість, бездуховність, холодний прагматизм та інші негативні явища суспільного буття. За таких умов проблема естетичного виховання цілком закономірно опинилася у центрі уваги і про неї знову заговорили. Зволікання з вирішенням проблеми естетичного виховання сучасної молоді негативно впливає на культурну ситуацію в державі. На важливість та актуальність піднятого нами питання вказує і Оглядова довідка Міністерства культури України, у якій, зокрема, наголошується на тому, що естетичне виховання є процесом формування  цілісного  сприйняття і правильного розуміння прекрасного у мистецтві та дійсності це здатність до творчого самовиявлення притаманна людині. Однак ця здатність вимагає свідомого, цілеспрямованого, планомірного і систематичного розвитку [3].

Сучасна система освіти робить спробу належним чином забезпечити процес естетичного виховання учнівської та студентської молоді, створити педагогічні умови, які б сприяли підвищенню рівня їхньої естетичної вихованості. Вирішення цих завдань можливе за умов залучення молоді до хореографічної діяльності, яка має значні можливості у вихованні підростаючого покоління, оскільки танець не лише розвиває розумові й фізичні здібності дітей, а й їхні почуття і творчу фантазію, а відтак відбувається емоційно-чуттєвий, культурно-творчий розвиток особистості.

На значному естетичному потенціалі хореографічного мистецтва наголошує і «Комплексна програма художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах». В ній, зокрема, зауважено, що у системі естетичного виховання мистецтво танцю недооцінюється, тому предмет "Хореографія" не набув статусу базової дисципліни інваріантної частини навчального плану в загальноосвітній школі і викладається за рахунок варіативної частини – як предмет за вибором. При цьому зроблено наголос на тому, що завдяки участі в танцях учні та студенти мають чудову можливість доторкнутися до джерел українського народного мистецтва, а також традицій народів світу. Танцювальний етнографічний матеріал, що є зразком норм поведінки, музичної та хореографічної культури українського народу, сприяє розвитку національної свідомості, патріотичних почуттів [5].

Варто зауважити і той факт, що процес хореографічного виховання добре впливає на подолання труднощів у стосунках між юнаками і дівчатами. Спільне виконання танців, зокрема парних, вчить їх доброзичливому та уважному ставленню один до одного, формує риси гуманності, людяності. Емоційно забарвлена музика, різноманітність видів танців зацікавлюють і приваблюють молодь. Практичне оволодіння хореографічними навичками сприяє розвитку творчої активності, фантазії та уяви, здібності до імпровізації. Таким чином, виховні можливості хореографічного мистецтва визначають його вплив на основні сфери розвитку особистості – світоглядної, морально-етичної, інтелектуальної, емоційно-почуттєвої, комунікативної та ін.

Серед завдань художньо-естетичного виховання молоді засобами хореографії у навчальній діяльності, відповідно до Комплексної програми, можна виокремити:

 • ознайомлення з елементами культури народів України, світу;
 • формування гуманістичних загальнолюдських цінностей, характерних для сучасного громадянина світу;
 • формування пізнавального інтересу до мистецтва, зокрема музичного і хореографічного, виховання потреби у сприйманні й інтерпретації музичних творів і хореографічних вистав;
 • оздоровлення організму, корекція фізичних вад і психологічних відхилень, розвиток фізичних якостей – сили, рухливості,вимогливості, легкості, спритності та ін., формування краси і виразності рухів та танців;
 • розвиток творчих здібностей молоді, мотивації, художньо-образного асоціативного мислення, уяви, фантазії, формування досвіду активної художньо-естетичної діяльності, стимулювання проявів імпровізації;
 • виховання рис колективізму, культури, спілкування,усвідомлення своєї індивідуальності; формування позитивних рис характеру – наполегливості, вимогливості, терпіння, поваги,доброзичливості тощо;
 • формування основ позитивного ставлення до людей протилежної статі, вмінь спілкування з ними [5]

Цінність хореографічного мистецтва як засобу виховання полягає у тому, що воно часто зображає ті сторони дійсності, побачити які людина не має змоги. І, незважаючи на те, що у наш час танцювальне мистецтво залишається однією з найбільш популярних і поширених форм естетичного виховання, суспільство, що дбає про культуру людей, намагається якнайповніше використати для цієї мети різні форми і методи.

Висновки. Виходячи з цього, у сучасних умовах хореографія має розглядатися з позицій культурологічного підходу, що дозволить, враховуючи синтетичність хореографічного мистецтва, намітити зони перетину хореографії з іншими предметами, зокрема й художньо-естетичного циклу. Такий напрям зовнішньої інтеграції дасть змогу через хореографічне мистецтво долучатися до різних галузей знань – художньо-естетичних, гуманітарних, технічних тощо і, навпаки, у процесі вивчення цих предметів краще усвідомлювати особливість хореографічного мистецтва. Специфічність і різноманіття видів і жанрів  хореографії дає можливість здійснювати внутрішню інтеграцію через діалог танцювальних мов різних народів, жанрів хореографічного мистецтва. Реалізація виховних завдань відбувається через зміст художньо-естетичного виховання засобами хореографії та має на меті виховати цілісну особистість.

Література та джерела

 1. Выготский Л.С. Эмоции и их развитие в детском возрасте. Собр. соч.: В 6 т. / Л. С. Выготский – М.: Педагогика, 1982. – Т. 2. – С.416-422.
 2. Денисенко В. В. Мистецтво як засіб формування естетичної культури майбутніх педагогів початкової школи / Вероніка В’ячеславівна Денисенко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=cc8bb53d-624b-4afe-9ccf-f6f0b15cd995. – Заголовок з екрана.
 3. До питання мистецької освіти в Україні (оглядова довідка за матеріалами преси) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/90220;jsessionid=E2E0838366419C87FE183AE432FD831B. – Заголовок з екрана
 4. Кармановская В.А. Художественно-эстетическое воспитание учащихся средствами танца / Кармановская Виктория Анатольевна // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/589853/. – Заглавие с экрана.
 5. Комплексна програма художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://www.yur-info.org.ua/index.php?lang_id=1&menu_id=1182&article_id=165701#. – Заголовок з екрана.
 6. Соколовська С.М. Використання ідей В.О. Сухомлинського в естетичному вихованні гуртківців засобами танцювального мистецтва / С. М. Соколовська [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: koippo.kr.ua›arhiv/vid.doc. – Заголовок з екрана.
Відношення: 

Коментувати